Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Trang web, ứng dụng di động hoặc nền tảng truyền thông xã hội (“Trang web”) này được điều hành bởi Công ty Cổ phần Maison Retail Management International (“Maison”), được cấp phép bởi We are Lush Retail Ltd (gọi chung là “chúng tôi”).

Việc truy cập vào Trang web và / hoặc Dịch vụ này (cả hai được định nghĩa bên dưới) phải tuân theo các điều khoản và điều kiện này cũng như Chính sách bảo vệ Quyền riêng tư, Cookie và Dữ liệu của chúng tôi (được gọi chung là “Điều khoản Web”). Bằng cách truy cập Trang web này, đặt mua Sản phẩm và / hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản web này. Đôi khi, các điều khoản bổ sung có thể được áp dụng. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản Web này và / hoặc các điều khoản bổ sung, vui lòng rời khỏi Trang web và ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức.

CÁC LIÊN KẾT

Tuyên bố & Bảo đảm

Định nghĩa

Trang web & Dịch vụ

Điều kiện sử dụng nội dung

Mật khẩu & Tài khoản

Sử dụng thông tin tài khoản

Tạm ngưng & Chấm dứt tài khoản

Sở hữu trí tuệ

Hành vi trực tuyến

Nội dung Người dùng hoặc Giấy phép

Tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn

Các trang được liên kết

Sử dụng dữ liệu và quyền riêng tư

Chấm dứt

Thông báo vi phạm

Vấn đề tư pháp

Bồi thường

Biến thể

Tính hiệu lực từng phần

Mối quan hệ của các bên

Từ bỏ

Trường hợp bất khả kháng

Quyền của các bên thứ ba

Luật điều chỉnh & quyền tài phán

Ngôn ngữ

Liên hệ

Tuyên bố & Bảo đảm

Khách hàng sau đây tuyên bố rằng:

Khách hàng đã đọc và chấp nhận toàn bộ các Điều khoản Web;

Khách hàng từ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực pháp lý, quyền, năng lực và thẩm quyền cần thiết để chấp nhận các Điều khoản web này và khách hàng cũng vậy

Truy cập Trang web này, sử dụng Dịch vụ và ký hợp đồng với tư cách cá nhân; hoặc

Truy cập Trang web này, sử dụng Dịch vụ và ký hợp đồng thay mặt cho một công ty hoặc một pháp nhân khác.

Khách hàng được ủy quyền để ràng buộc chủ thể (chính bản thân khách hàng hoặc tổ chức công ty của khách hàng) thay mặt khách hàng ký hợp đồng và chủ thể đó đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản web này; và

Tất cả thông tin do bạn cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin cá nhân và thông tin liên hệ) là chính xác và đầy đủ.

Định nghĩa

Trong Thỏa thuận này, các định nghĩa sau sẽ được áp dụng trừ khi ngữ cảnh không cho phép:

Tài khoản được định nghĩa tại khoản 5(i).

Thỏa thuận được hiểu là là thỏa thuận được hình thành bởi Điều khoản web.

Nội dung LUSH có nghĩa là tất cả Nội dung của LUSH được cung cấp trên hoặc thông qua trang web này.

Máy tính có nghĩa là máy tính của khách hàng; máy tính xách tay; Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân; điện thoại di động; thiết bị máy tính bảng; hoặc thiết bị điện tử khác được sử dụng để truy cập Trang web này hoặc các Dịch vụ.

Nội dung có nghĩa là danh sách sản phẩm; mô tả và đánh giá sản phẩm; vật liệu; thông tin; Tin tức; Quảng cáo; danh sách; dữ liệu; đầu vào; chữ; các bài hát; âm thanh; video; hình ảnh; đồ họa; phần mềm; các blog; webcast; podcast; chương trình phát sóng; tin nhắn; phần mềm; bình luận; gợi ý; ý tưởng; và các nội dung khác.

Các Trang được Liên kết có nghĩa là các liên kết trang web xuất hiện trên Trang web.

Dấu hiệu có nghĩa là logo, nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ được sử dụng trên Trang web.

Chính sách Bảo mật có nghĩa là Chính sách Bảo vệ Quyền riêng tư, Cookies và Dữ liệu như được phản ánh trên Trang web, có thể được sửa đổi theo thời gian.

Sản phẩm có nghĩa là các sản phẩm Lush được đặt hàng và / hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang web này.

Máy chủ có nghĩa là phần mềm máy tính; hệ thống và máy chủ lưu trữ; và vận hành, quản lý, cung cấp hoặc đóng góp cho Trang web và các Dịch vụ.

Dịch vụ được định nghĩa tại Khoản 3 (ii).

Trang web có nghĩa là trang web tại lushvietnam.com hoặc ứng dụng di động.

Sản phẩm của Bên thứ ba có nghĩa là các sản phẩm và dịch vụ từ các bên thứ ba được quảng cáo trên hoặc có sẵn tại Trang web hoặc các trang web được liên kết từ Trang web.

Nội dung Người dùng của Bên Thứ ba có nghĩa là tất cả Nội dung Người dùng không phải do khách hàng tạo, truyền, đăng hoặc tải lên.

Nội dung Người dùng có nghĩa là tất cả Nội dung trên Trang web này được tạo, truyền, đăng hoặc tải lên bởi người dùng của Trang web.

Điều khoản Web có nghĩa là các điều khoản và điều kiện của Trang web cũng như Chính sách Bảo vệ Quyền riêng tư, Cookies và Dữ liệu.

Các từ "bao gồm" sẽ không được hiểu là có bất kỳ tác động hạn chế nào.

Các tiêu đề trong Thỏa thuận này không có bất kỳ hiệu lực pháp lý nào cũng như sẽ không ảnh hưởng đến việc xây dựng Thỏa thuận này theo bất kỳ cách nào.

Trang web & Dịch vụ

Trang web được vận hành và duy trì tại Việt Nam bởi Maison theo giấy phép của lushvietnam.com.

Hiện tại hoặc trong tương lai, chúng tôi có thể cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ sau trên hoặc thông qua Trang web (mỗi dịch vụ là một "Dịch vụ" và gọi chung là "Các Dịch vụ"):

Đặt hàng trực tuyến

Truy cập nội dung

Công cụ hoặc công cụ tìm kiếm

Một nền tảng để tạo, tải lên và cung cấp công khai Nội dung Người dùng

Đánh giá sản phẩm và danh mục; bảng tin; diễn đàn; các blog; và các công cụ giao tiếp

Bất kỳ tính năng, nội dung hoặc ứng dụng nào khác mà chúng tôi có thể cung cấp trên Trang web vào từng thời điểm theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng bằng cách đặt hàng Sản phẩm và để truy cập và sử dụng một số Dịch vụ nhất định, bạn sẽ đồng ý với Điều khoản web.

Điều kiện sử dụng nội dung

Khách hàng không được sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, xuất bản, hiển thị, giao tiếp, truyền, phát sóng, podcast, webcast, phân phối, bán, kinh doanh hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc mục đích nào khác, bất kỳ phần nào hoặc có bất kỳ quyền truy cập nào vào:

Bất kỳ Dịch vụ nào

Trang web

Bất kỳ Nội dung Lush nào trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Lush hoặc trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản web này

Bất kỳ Nội dung Người dùng nào ngoại trừ có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Lush và chủ sở hữu của Nội dung Người dùng cụ thể, trừ khi bạn là chủ sở hữu duy nhất của Nội dung Người dùng nói trên.

Không ảnh hưởng đến tính chung của Khoản 4 (i), bạn đồng ý không sao chép, hiển thị hoặc cung cấp quyền truy cập vào Dịch vụ, Nội dung Lush hoặc Nội dung của người dùng bên thứ ba trên một trang web hoặc máy chủ khác. Điều này bao gồm đóng khung, phản chiếu, liên kết, thêu, cạo hoặc bất kỳ phương tiện công nghệ nào khác (bao gồm bất kỳ công nghệ nào có sẵn trong tương lai) mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Tất cả Nội dung Lush là tác phẩm có bản quyền của Maison, We are Lush Retail Ltd hoặc các chi nhánh của họ hoặc các nhà cung cấp nội dung hoặc phần mềm của họ. Maison và We are Lush Retail Ltd, các chi nhánh của họ bảo lưu và giữ mọi quyền đối với Nội dung. Việc sử dụng một số Nội dung Lush có thể được điều chỉnh bởi các điều khoản của thỏa thuận cấp phép người dùng cuối kèm theo.

Khách hàng không được dịch ngược, đảo ngược thiết kế hoặc cố gắng khám phá mã nguồn của bất kỳ Nội dung Lush nào có sẵn trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ trừ những trường hợp cụ thể được pháp luật hoặc chúng tôi cho phép bằng văn bản.

Mật khẩu & Tài khoản

Chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng đăng ký một tài khoản trực tuyến ("Tài khoản") để cho phép khách hàng truy cập và sử dụng các phần nhất định của Trang web này hoặc truy cập các Dịch vụ nhất định.

Khách hàng đồng ý rằng Tài khoản của mình chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Khách hàng đồng ý không:

chia sẻ hoặc cho phép người khác sử dụng Tài khoản

chuyển nhượng hoặc chuyển đổi Tài khoản của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác

sử dụng Tài khoản cho mục đích thương mại

Khách hàng sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin Tài khoản chính xác, đầy đủ và luôn cập nhật. Nếu không làm như vậy sẽ cấu thành vi phạm Thỏa thuận này, có thể dẫn đến việc hạn chế, tạm ngưng hoặc chấm dứt ngay lập tức Tài khoản của Khách hàng. Khách hàng sẽ luôn cập nhật thông tin Tài khoản của mình để đảm bảo thông tin đó chính xác, cập nhật và đầy đủ.

Là một phần của quy trình Đăng ký tài khoản, bạn sẽ chọn mật khẩu ("Mật khẩu") và nhận dạng người dùng ("ID người dùng"). Bạn có thể không:

Chọn hoặc sử dụng ID người dùng của người khác với mục đích mạo danh người đó

Sử dụng tên của người khác mà không được phép

Sử dụng User ID mà Lush, theo quyết định riêng của mình, cho là không phù hợp hoặc gây khó chịu.

Khách hàng phải thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ (các) sử dụng trái phép đã biết hoặc bị nghi ngờ nào đối với Tài khoản của Khách hàng, hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật đã biết hoặc bị nghi ngờ nào, bao gồm mất mát, trộm cắp hoặc tiết lộ trái phép Mật khẩu của Khách hàng. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ và duy trì tính bảo mật của ID Người dùng và Mật khẩu của Khách hàng.

Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm và chúng tôi có quyền dựa vào, tất cả các thông tin liên lạc được truyền qua việc sử dụng ID người dùng và Mật khẩu của Khách hàng, và tất cả các thông tin liên lạc đó sẽ được coi là thông tin liên lạc do Khách hàng thực hiện và phát hành.

Khách hàng phải chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung Người dùng, tin nhắn và tất cả hoạt động trực tuyến trên Trang web được truyền tải hoặc tiến hành thông qua việc sử dụng ID Người dùng và Mật khẩu của Khách hàng.

Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ mất mát, hư hỏng, chi phí hoặc nghĩa vụ pháp lý nào phát sinh do hoặc liên quan đến việc sử dụng sai hoặc gian lận ID người dùng và Mật khẩu của Khách hàng.

Khách hàng đồng ý rằng chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chuyển nhượng lại User ID và / hoặc (các) Mật khẩu theo quyết định riêng của mình bằng cách thông báo cho Khách hàng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào mà bạn phải gánh chịu do việc thay đổi hoặc chuyển nhượng lại đó.

Sử dụng thông tin tài khoản

Bằng cách cung cấp thông tin được yêu cầu cho Tài khoản của Khách hàng, Khách hàng đồng ý với việc sử dụng và tiết lộ tất cả thông tin đó cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Tạm ngưng & Chấm dứt tài khoản

Khách hàng đồng ý rằng chúng tôi có quyền theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình và không cần thông báo đối với:

Hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của Khách hàng vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Dịch vụ; và / hoặc chấm dứt, hủy kích hoạt hoặc tạm ngưng Tài khoản của Khách hàng, xóa Tài khoản của Khách hàng và tất cả các thông tin và tệp liên quan trong Tài khoản của Khách hàng mà không chỉ định bất kỳ lý do nào; và

Không ảnh hưởng đến tính chung của những điều trên, chúng tôi bảo lưu quyền vô hiệu hóa Tài khoản của Khách hàng nếu nó không hoạt động trong khoảng thời gian sáu (6) tháng trở lên, hoặc nếu Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này hoặc nếu chúng tôi tin rằng bạn đã sử dụng Tài khoản cho các hoạt động bất hợp pháp và / hoặc không mong muốn.

Khách hàng đồng ý cho chúng tôi tránh trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào do Khách hàng phải gánh chịu phát sinh từ, hoặc liên quan đến việc tạm ngừng và / hoặc chấm dứt Tài khoản của Khách hàng.

Sở hữu trí tuệ

Bản quyền, bằng sáng chế, Nhãn hiệu, thiết kế đã đăng ký và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng trong Dịch vụ, Trang web và tất cả Nội dung Lush, bao gồm và không giới hạn, bản quyền Nội dung Người dùng, sẽ vẫn thuộc về Maison, We are Lush Retail Ltd và / hoặc các chi nhánh của họ. Toàn bộ Trang web được bảo vệ bởi bản quyền và tất cả các quyền, danh hiệu và lợi ích trên toàn thế giới trong và đối với Trang web đều thuộc sở hữu của Maison, We are Lush Retail Ltd. và / hoặc các chi nhánh của họ. Mọi hành vi sao chép, thay đổi, phân phối, truyền tải, biểu diễn, hiển thị trái phép hoặc sử dụng trái phép tài sản trí tuệ đó từ bất kỳ phần nào của Trang web đều bị cấm. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng bằng văn bản đều được bảo lưu bởi Maison, We are Lush Retail Ltd. và / hoặc các chi nhánh của họ.

Các nhãn hiệu được hiển thị trên Trang web này là tài sản của Maison, We are Lush Retail Ltd., các chi nhánh của họ và / hoặc các bên thứ ba khác, và tất cả các quyền đối với Nhãn hiệu được bảo lưu rõ ràng bởi Maison, We are Lush Retail Ltd., các chi nhánh của họ và / hoặc các bên thứ ba có liên quan. Khách hàng không được phép sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu có liên quan của Nhãn hiệu. Maison, We are Lush Retail Ltd. và các chi nhánh của họ tích cực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của họ ở mức tối đa của pháp luật. Tên của Lush hoặc bất kỳ Nhãn hiệu nào khác không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trong bất kỳ quảng cáo hoặc công khai nào, hoặc như một siêu liên kết mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu có liên quan của Nhãn hiệu.

Tên miền mà Trang web được lưu trữ trên đó là tài sản của We are Lush Retail Ltd. hoặc các chi nhánh của nó, được cấp phép cho Maison và Khách hàng không được sử dụng, hoặc sử dụng một tên tương tự để sử dụng cho riêng Khách hàng.

Hành vi trực tuyến

Khách hàng đồng ý:

Tuân thủ các Điều khoản web này, và các thông báo hoặc hướng dẫn khác có thể được chúng tôi đăng trên Trang web theo thời gian (sẽ được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản web này);

Không sử dụng bất kỳ Dịch vụ hoặc Nội dung Lush nào cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn, luật bản quyền;

Không được xâm nhập, can thiệp, làm gián đoạn, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Trang web, Dịch vụ hoặc Máy chủ, bao gồm các cuộc tấn công làm gián đoạn dịch vụ, tấn công giả mạo, hack phiên, đánh hơi, giả mạo, thiết kế ngược hoặc lập trình lại; và

Không sử dụng Tài khoản của người dùng khác bất kỳ lúc nào, dù có hoặc không có sự cho phép của người đó.

Nội dung Người dùng hoặc Giấy phép

Khách hàng đồng ý tôn trọng và hành động hợp lý khi tham gia vào bất kỳ tính năng cộng đồng nào trên Dịch vụ cho phép Khách hàng tải lên hoặc gửi Nội dung Người dùng. Khách hàng đồng ý không sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào bất hợp pháp hoặc làm suy yếu hoạt động của Trang web hoặc tính khả dụng hoặc việc sử dụng của người khác.

Khách hàng không thể gửi, tải lên hoặc xuất bản trên Trang web hoặc tới cho chúng tôi:

Bất kỳ Nội dung Người dùng nào không chính xác, gây hiểu lầm, bôi nhọ, nói xấu, đe dọa, khiêu dâm, xâm phạm quyền riêng tư, tục tĩu, khiếm nhã, dâm dục, thô thiển, lạm dụng, không đúng, bất hợp pháp, chính trị, phân biệt chủng tộc, tôn giáo, báng bổ, xúc phạm, sai sự thật, gây hiểu lầm, vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bên thứ ba, hoặc sẽ vi phạm hoặc khuyến khích vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền sở hữu hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào;

Bất kỳ Nội dung Người dùng nào gây quỹ, gạ gẫm thương mại, thư dây chuyền, thư gửi hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức “thư rác” nào hoặc bao gồm các chương trình chứa vi rút, ngựa Trojan, sâu, bom hẹn giờ, trình khai thác dữ liệu, trình thu thập dữ liệu web, bot, trình thu thập dữ liệu hoặc bất kỳ hình thức nào khác các chương trình được thiết kế để làm suy yếu hoạt động và chức năng của Trang web, Dịch vụ, Máy chủ hoặc bất kỳ máy tính nào; hoặc

Mà không có sự cho phép của chủ sở hữu bên thứ ba có liên quan, bất kỳ liên kết nào đến các trang web của bên thứ ba hoặc sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào của bên thứ ba, (riêng lẻ và chung là "Tác phẩm không phù hợp").

Nếu, bất kỳ lúc nào Khách hàng tải lên hoặc đăng Nội dung Người dùng lên Trang web, bạn sẽ tự động:

Cấp cho chúng tôi và các nhà thầu phụ của nó (bao gồm cả máy chủ lưu trữ nội dung Internet và mạng phân phối của nó) giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, không thể thu hồi, vĩnh viễn và trên toàn thế giới để sử dụng (bao gồm nhưng không giới hạn, để lưu trữ, tái sản xuất, sửa đổi, phân phối, xuất bản, hiển thị, giao tiếp, truyền, phát sóng, podcast, webcast hoặc quảng bá) và cấp phép lại cho Nội dung Người dùng cho dù có liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ và / hoặc trên hoặc qua Trang web, các trang web khác và các bản in khác và ấn phẩm và báo trực tuyến

Tuyên bố và bảo đảm rằng

Tất cả Nội dung Người dùng là tác phẩm và sáng tạo gốc của riêng Khách hàng, không và sẽ không vi phạm bản quyền hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ nào khác hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào;

Không có Nội dung Người dùng nào là độc quyền hoặc bí mật;

Không có Nội dung Người dùng nào là Tác phẩm Không phù hợp, cũng như không đưa chúng tôi vào bất kỳ thủ tục tố tụng dân sự hoặc hình sự nào ở bất kỳ nơi nào trên thế giới

Việc sử dụng của Lush và những người dùng khác cho các mục đích và theo cách được nêu trong Điều khoản 10.3 này và việc chúng tôi lưu trữ Nội dung Người dùng trên Máy chủ sẽ không yêu cầu thêm bất kỳ giấy phép nào hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc các quyền khác của, bất kỳ bên thứ ba nào

Chúng tôi luôn giữ toàn quyền quyết định loại bỏ hoặc từ chối chấp nhận bất kỳ Nội dung Người dùng nào từ Trang web mà không chỉ định bất kỳ lý do gì. Không giới hạn quyền đã nêu ở trên, chúng tôi có thể giám sát Trang web có Hoạt động không phù hợp (nhưng không có nghĩa vụ phải làm như vậy) và có quyền xóa bất kỳ Nội dung người dùng nào mà chúng tôi cho là Tác phẩm không phù hợp hoặc là đối tượng của bất kỳ tranh chấp nào.

Khách hàng đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi và các nhân viên, đại lý, đồng thương hiệu hoặc các đối tác khác và nhân viên của chúng tôi không bị tổn hại trước mọi khiếu nại, yêu cầu, hành động, thủ tục, trách nhiệm pháp lý (bao gồm trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba), hình phạt và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn, chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường đầy đủ), giải thưởng, tổn thất và / hoặc chi phí, do hoặc phát sinh từ bất kỳ Nội dung Người dùng hoặc Tác phẩm Không phù hợp nào mà Khách hàng gửi, đăng lên hoặc truyền tải qua Trang web hoặc Dịch vụ.

Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ trong tất cả Nội dung Người dùng thuộc về Khách hàng trước khi tải lên Trang web này sẽ được Khách hàng giữ lại, tùy thuộc vào giấy phép do Khách hàng cấp theo Điều khoản web này (bao gồm cả theo Điều khoản 10.3) và tuân theo quyền trong việc biên soạn tất cả Nội dung Người dùng.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tất cả Nội dung Lush hiển thị trên Trang web là chính xác và đầy đủ, chúng tôi cung cấp Nội dung Lush cho các mục đích thông tin và trên cơ sở 'nguyên trạng', 'chỉ có sẵn' mà không có bất kỳ bảo đảm nào rõ ràng hoặc ngụ ý. Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật hiện hành, chúng tôi từ chối tất cả các bảo đảm, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về chất lượng thỏa đáng, khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, tuân thủ mô tả hoặc bảo hành không có sự vi phạm. Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, chúng tôi không đảm bảo rằng các chức năng có trong/hoặc quyền truy cập vào Trang web, Dịch vụ, Nội dung Lush hoặc nội dung khác sẽ kịp thời, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc không thiếu sót, rằng các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa, hoặc Trang web, Dịch vụ, Nội dung Lush hoặc Máy chủ không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác, hoặc việc tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung Lush nào trong hoặc với bất kỳ Máy tính nào sẽ không ảnh hưởng đến chức năng hoặc hiệu suất của Máy tính . Chúng tôi không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến việc sử dụng hoặc kết quả từ việc sử dụng Nội dung, Dịch vụ, Trang web hoặc Máy chủ của Lush về tính chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy hoặc các cách khác. Khách hàng (chứ không phải chúng tôi) sẽ chịu toàn bộ chi phí bảo dưỡng, sửa chữa hoặc hiệu chỉnh cần thiết, bao gồm mọi khiếm khuyết, sự cố hoặc hư hỏng trong bất kỳ Máy tính nào. Khách hàng đồng ý giữ chúng tôi tránh khỏi trách nhiệm về việc mất bất kỳ Nội dung Người dùng nào của Khách hàng do bất kỳ trường hợp nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

Dữ liệu và thông tin được cung cấp trên Trang web có tính chất chung và không có nghĩa, và sẽ không cấu thành một lời đề nghị hoặc cung cấp bất kỳ lời khuyên chuyên môn hoặc chuyên gia nào theo bất kỳ cách nào. Bất kỳ thỏa thuận nào được thực hiện giữa Khách hàng và bên thứ ba có tên trên hoặc được liên kết từ các trang này là rủi ro và trách nhiệm duy nhất của Khách hàng. Chúng tôi không tài trợ, xác nhận hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào.

Khách hàng thừa nhận rằng chính sách của chúng tôi không phải là thực hiện quyền kiểm soát biên tập và xem xét, chỉnh sửa hoặc sửa đổi bất kỳ dữ liệu, thông tin, tài liệu hoặc nội dung nào của bất kỳ Nội dung Người dùng nào, bài đăng, email hoặc bất kỳ thông tin nào có thể được chèn hoặc cung cấp trên Trang web bởi những người dùng khác của Dịch vụ và chúng tôi không xác nhận và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào như vậy.

Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không xác nhận hoặc giới thiệu, không phải là đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối và không có quyền kiểm soát đối với Sản phẩm của bên thứ ba và chúng tôi từ chối rõ ràng mọi nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh liên quan đến bất kỳ Sản phẩm của bên thứ ba nào, dù có sẵn hoặc được quảng cáo qua Trang web hoặc trên các Trang được Liên kết.

Khách hàng đồng ý rằng tất cả các tuyên bố, đề nghị, thông tin, ý kiến, tài liệu, Nội dung Người dùng và Sản phẩm của Bên thứ ba, từ những người dùng khác và từ các nhà quảng cáo và các bên thứ ba khác trên Trang web này chỉ nên được sử dụng, chấp nhận và dựa vào rủi ro của riêng Khách hàng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc trách nhiệm nào mà Khách hàng phải chịu phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào đó.

Khách hàng cũng thừa nhận và đồng ý rằng một số Dịch vụ có thể cho phép người dùng khác tải Nội dung Người dùng lên Trang web và một số Dịch vụ trong số này có thể gây khó chịu, khó chịu, bất hợp pháp, vi phạm các Điều khoản web này, chứa vi rút hoặc gây thiệt hại cho Khách hàng. Mặc dù chúng tôi có thể xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào như vậy được đưa ra thông báo của chúng tôi theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, nhưng Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào và Khách hàng đồng ý truy cập và sử dụng Nội dung Người dùng chỉ với rủi ro của riêng Khách hàng và với sự cẩn thận và thận trọng.

Khách hàng đồng ý rằng

Chúng tôi sẽ có quyền vào bất kỳ lúc nào, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình và không cần thông báo trước, thêm, thay đổi, chấm dứt, thu hồi hoặc đình chỉ hoạt động của toàn bộ hoặc bất kỳ phần hoặc tính năng nào của Trang web hoặc Dịch vụ mà không cần chỉ định bất kỳ lý do nào

Quyền truy cập hoặc hoạt động của Trang web, Máy chủ và / hoặc Dịch vụ đôi khi có thể bị gián đoạn hoặc gặp phải các sự cố kỹ thuật hoặc các vấn đề khác và có thể không nhất thiết phải tiếp tục mà không bị gián đoạn hoặc không có lỗi kỹ thuật hoặc các lỗi khác,

Và trong bất kỳ trường hợp nào như vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh do

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng về bất kỳ thiệt hại, mất mát, chi phí, trách nhiệm pháp lý nào dưới bất kỳ nguyên nhân nào (cho dù trong hợp đồng hoặc hành vi sai trái, bao gồm, nhưng không giới hạn ở sơ suất, hoặc cách khác) gây ra do sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng, Nội dung Lush, Nội dung người dùng, Dịch vụ, Sản phẩm của bên thứ ba, bất kỳ Máy tính nào, Trang web hoặc bất kỳ trang web nào khác. Trong trường hợp chúng tôi bị phát hiện có trách nhiệm bồi thường thiệt hại bất chấp điều khoản đã nêu ở trên, Khách hàng đồng ý rằng trách nhiệm chung của chúng tôi đối với Khách hàng đối với bất kỳ và tất cả các nguyên nhân gây ra hành động liên quan đến Nội dung, Dịch vụ, Trang web và Thỏa thuận của Lush sẽ không vượt quá tổng số phí và lệ phí mà Khách hàng đã thanh toán Dịch vụ cho chúng tôi trong khoảng thời gian một (1) tháng ngay trước thời điểm trách nhiệm pháp lý đó phát sinh. Các giới hạn và loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với Sản phẩm được chào bán trên Trang web này được quy định trong Điều khoản và Điều kiện Bán hàng

Trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở sơ suất, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả hoặc ngẫu nhiên nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Nội dung, Dịch vụ của Lush, Bên thứ ba Sản phẩm, Trang web hoặc bất kỳ trang web nào khác, ngay cả khi chúng tôi hoặc đại diện được ủy quyền của chúng tôi đã được thông báo về hoặc lẽ ra đã thấy trước khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

Khách hàng đồng ý rằng các loại trừ và giới hạn trách nhiệm pháp lý ở trên cho phép Dịch vụ và Nội dung Lush có thể được cung cấp với chi phí hợp lý cho Khách hàng.

Các trang được liên kết

Chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến các Trang được Liên kết có thể liên quan và quan tâm đến người dùng của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung trên các Trang được Liên kết hoặc về bất kỳ thiệt hại nào mà Khách hàng có thể phải chịu từ các Trang được Liên kết (bao gồm bất kỳ vi rút, phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại, sâu, lỗi hoặc tài liệu gây hại có trong các Trang được Liên kết) hoặc tính khả dụng của bất kỳ nội dung nào trên các Trang được Liên kết. Theo đó, Khách hàng từ bỏ không thể hủy bỏ bất kỳ khiếu nại nào chống lại chúng tôi liên quan đến các Trang được Liên kết.

Chúng tôi không xác nhận bất kỳ thực thể nào được giới thiệu trên các Trang được Liên kết hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể có sẵn từ các Trang được Liên kết.

Sử dụng dữ liệu và quyền riêng tư

Vui lòng không gửi bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào mà không đọc trước Chính sách về Bảo vệ Quyền riêng tư, Cookie và Dữ liệu của chúng tôi, trong đó giải thích chi tiết việc sử dụng dữ liệu và các thực tiễn về quyền riêng tư của chúng tôi.

Chấm dứt

Khách hàng đồng ý rằng chúng tôi có quyền theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình và không cần thông báo để hạn chế, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang web hoặc Dịch vụ mà không cần chỉ định bất kỳ lý do nào.

Thông báo vi phạm

Chúng tôi có quyền điều tra các thông báo vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các vi phạm sở hữu trí tuệ khác ("Vi phạm") đối với Nội dung Lush, Nội dung người dùng và các tài liệu khác trên Trang web (“Tài liệu vi phạm”) và thực hiện hành động thích hợp. Nếu Khách hàng tin rằng tác phẩm của Khách hàng đã được sử dụng hoặc sao chép theo cách cấu thành Hành vi vi phạm và Vi phạm như vậy đang xảy ra trên Trang web này, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng văn bản ngay lập tức ("Thông báo vi phạm").

Tất cả các Thông báo Vi phạm sẽ được gửi cho chúng tôi theo định dạng sau:

Bà HUỲNH HOÀNG ANH THƯ

Giám Đốc Thương mại Điện tử

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

Số 189 - 197 Đường Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Để phản hồi lại tất cả các Thông báo vi phạm được gửi theo cách trên, chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc điều tra cần thiết và nếu cần thiết, loại bỏ Tài liệu vi phạm khỏi Trang web trong một thời gian hợp lý. Đổi lại, Khách hàng đồng ý rằng Khách hàng sẽ không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp pháp lý nào mà Khách hàng có thể có đối với chúng tôi đối với bất kỳ Tài liệu vi phạm nào, trừ khi Khách hàng đã đưa cho chúng tôi Thông báo vi phạm trước và có đủ cơ hội để xóa Tài liệu vi phạm và sau đó chúng tôi từ chối hoặc không xóa Tài liệu vi phạm trong một thời gian hợp lý. Nếu chúng tôi xóa Tài liệu vi phạm theo Thông báo vi phạm của Khách hàng, Khách hàng đồng ý không thực hiện và từ bỏ mọi quyền hành động chống lại chúng tôi theo bất kỳ luật hiện hành nào mà Khách hàng có thể có đối với bất kỳ Tài liệu vi phạm nào xuất hiện trên Trang web trước khi bị xóa bởi chúng tôi.

Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không có quyền kiểm soát và không thể chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý liên quan đến Tài liệu vi phạm xuất hiện trên các Trang web được Liên kết hoặc các trang web của bên thứ ba khác.

Vấn đề tư pháp

Trang web này được điều hành bởi Maison, được cấp phép bởi We are Lush Retail Ltd. Chúng tôi không tuyên bố rằng Dịch vụ hoặc Nội dung của Trang web là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở địa điểm của Khách hàng. Những người chọn truy cập Trang web này từ bất kỳ vị trí nào có thể tự mình làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

Bồi thường

Khách hàng đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi cũng như các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên của chúng tôi, vô hại khỏi tất cả các khiếu nại, yêu cầu, hành động, thủ tục tố tụng, trách nhiệm pháp lý (bao gồm trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba), hình phạt và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn , chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường đầy đủ), giải thưởng, tổn thất và / hoặc chi phí mà chúng tôi và các cán bộ, đại lý, đồng thương hiệu hoặc các đối tác khác và nhân viên của chúng tôi có thể phải chịu, trực tiếp hoặc gián tiếp, do hoặc phát sinh ngoài:

Bất kỳ việc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Trang web nào

Kết nối của khách hàng với trang web

Việc khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của các Điều khoản web này

Sự vi phạm của khách hàng đối với bất kỳ quyền nào của một cá nhân hoặc tổ chức khác

Việc khách hàng vi phạm bất kỳ yêu cầu, nghĩa vụ hoặc luật pháp nào

Biến thể

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngừng hoặc ngừng toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Trang web bất kỳ lúc nào. Chúng tôi cũng có thể áp đặt các giới hạn đối với các tính năng nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của Khách hàng vào các bộ phận hoặc toàn bộ Dịch vụ hoặc Trang web mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý.

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản Web này bằng cách đăng các Điều khoản Web đã sửa đổi tại Trang web này. Bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Trang web sau khi sửa đổi các Điều khoản web này sẽ được coi là Khách hàng chấp nhận các Điều khoản web đã sửa đổi. Nếu Khách hàng không đồng ý với các Điều khoản Web đã sửa đổi, Khách hàng có quyền ngừng sử dụng Dịch vụ hoặc thoát khỏi Trang web.

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản web này được phát hiện là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành theo bất kỳ luật nào áp dụng theo đây hoặc nếu bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào trong quyết định cuối cùng xác định như vậy, thì các Điều khoản web này sẽ tiếp tục có hiệu lực, điều khoản hoặc một phần đó chúng sẽ được coi là bị xóa.

Mối quan hệ của các bên

Không có nội dung nào trong các Điều khoản web này sẽ cấu thành hoặc được coi là cấu thành mối quan hệ đại lý, đối tác hoặc liên doanh giữa chúng tôi và Khách hàng. Không bên nào có quyền ràng buộc bên kia theo bất kỳ cách nào.

 

TỪ BỎ

Không sự từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào của Chúng tôi có hiệu lực nếu không được lập thành văn bản và ký bởi người đại diện có thẩm quyền của Chúng tôi.

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền nào được điều Điều Khoản Web cho phép sẽ không được xem là sự từ bỏ hoặc thay đổi bất kỳ quyền nào như vậy, hoặc hoạt động nhằm ngăn chặn việc thực hiện hoặc thực thi các quyền đó vào thời gian đến sau hoặc bất kỳ thời gian nào.

BẤT KHẢ KHÁNG

Không bên nào phải chịu trách nhiệm về việc không thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này nếu việc không thực hiện được là do Sự kiện bất khả kháng (được định nghĩa bên dưới), với điều kiện bất cứ khi nào có thể ngay khi Sự kiện bất khả kháng gây ra sự thất bại chấm dứt hoặc giảm bớt, bên bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục nghĩa vụ đó.

Đối với các mục đích của Thỏa thuận này, "Sự kiện bất khả kháng" là một hoàn cảnh hoặc sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của một bên mà có ảnh hưởng đến cộng đồng nói chung trên lãnh thổ của bên đó, và dẫn đến việc bên đó không thể tuân theo hoặc thực hiện đúng thời hạn một nghĩa vụ theo Thỏa thuận này. Hoàn cảnh hoặc sự kiện đó sẽ bao gồm hành động công nghiệp hoặc tranh chấp lao động, bất ổn dân sự, chiến tranh hoặc đe dọa chiến tranh, hành động tội phạm hoặc khủng bố, hành động hoặc quy định của chính phủ, lỗi viễn thông hoặc tiện ích, mất điện, cháy, nổ, thiên tai, dịch bệnh, hạn chế kiểm dịch và sự thất bại chung của giao thông công cộng.

QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA

Một cá nhân hoặc tổ chức không phải là một bên của Thỏa thuận này sẽ không có quyền theo các điều khoản này, bất kể cá nhân hoặc tổ chức đó đã được xác định bằng tên, là thành viên của một hội hay đáp ứng một mô tả cụ thể.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ THẨM QUYỀN

Các Điều khoản Web này và tất cả các vấn đề liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng Trang Web này và các Dịch vụ sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam.

Theo đây, Khách hàng đồng ý tuân theo thẩm quyền không độc quyền của các Tòa án Việt Nam.

NGÔN NGỮ

Nếu có sự mẫu thuẫn giữa bản Tiếng Anh và Tiếng Việt của Điều Khoản Sử Dụng này hoặc bất cứ bản dịch nào của Điều Khoản Sử Dụng này, bản Tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

LIÊN HỆ

Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về những Điều Khoản Web này hoặc bất kỳ vấn đề phát sinh từ những Điều Khoản Web này hoặc trên Trang (Site), vui lòng liên hệ chúng tôi tại địa chỉ email [email protected].

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

CÁC LIÊN KẾT

Định Nghĩa

Ứng Dụng & Ảnh Hưởng

Đơn Đặt Hàng, Giá & Thanh Toán

Sản Phẩm Có Sẵn & Mô Tả

Quyền Sở Hữu & Rủi Ro

Giao Hàng & Hủy Đơn Đặt Hàng

Chấp Nhận Sản Phẩm

Kiểm Soát & Hạn Chế

Không Bảo Đảm

Miễn Trừ & Giới Hạn Trạch Nhiệm Pháp Lý

Bất Khả Kháng

Sửa Đổi

Chuyển Nhượng

Không Từ Bỏ

Bất Hợp Pháp

Quyền Của Bên Thứ Ba

Luật Điều Chỉnh & Thẩm Quyền

ĐỊNH NGHĨA

Trong những Điều kiện này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác, các thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa tương ứng như bên dưới:

Người Mua được định nghĩa là cá nhân hoặc pháp nhân được xác định trong Đơn Đặt Hàng là người mua Sản Phẩm.

Sản Phẩm Lush được định nghĩa là một Sản Phẩm mang thương hiệu Lush mà Đơn Đặt Hàng phù hợp với những Điều Kiện này.

Điều Kiện được định nghĩa là những Điều Khoản và Điều Kiện Bán này.

Hợp Đồng được định nghĩa là một hợp đồng mua bán giữa Chúng tôi và Người Mua Sản Phẩm được quy định tại Điều 3.4.

Sản Phẩm Lỗi được định nghĩa tại Điều 7.2.

Sự Kiện Bất Khả Kháng được định nghĩa là bất kỳ sự kiện hoặc hoàn cảnh nào mà các bên không thể ngăn chặn hoặc né tránh được một cách hợp lý, bao gồm:

Nổ, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, động đất, bão lụt hoặc các thảm họa thiên nhiên khác;

Chiến tranh, được tuyên bố hoặc không tuyên bố, hành động phá hoại, nổi dậy, khủng bố hoặc tội phạm dù trực tuyến hay ngoại tuyến, bạo loạn hoặc gây rối dân sự;

Các quy định nhập khẩu hoặc xuất khẩu hoặc các quy định hạn chế cấm vận hoặc trưng dụng các quy định cấm theo luật hoặc bất kỳ hành vi hoặc biện pháp nào hoặc bất kỳ sự can thiệp nào của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào;

Dịch bệnh, hạn chế kiểm dịch, bùng phát dịch bệnh hoặc bất kỳ lệnh cấm hoặc hạn chế đi lại nào (bao gồm cả lệnh cấm đi lại không cần thiết) do Tổ chức Y tế Thế giới hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ nào ban hành;

Đình công, ngừng việc hoặc hành động công nghiệp khác hoặc tranh chấp thương mại (cho dù liên quan đến nhân viên của chúng tôi hoặc bất kỳ người nào khác)

Gián đoạn hoặc gián đoạn viễn thông, mạng hoặc Internet,

Thanh Toán Trực Tuyến được định nghĩa là thanh toán bằng bất kỳ một hoặc nhiều phương thức thanh toán sau mà chúng tôi có thể chỉ định vào từng thời điểm. Phương thức bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ tính phí, PayPal, ngân hàng trực tuyến, phiếu đổi hàng trực tuyến (an online store credit).

Cửa Hàng Trực Tuyến được định nghĩa là cửa hàng trực tuyến Lush có thể truy cập tại đường dẫn lushvietnam.com.

Đơn Đặt Hàng được định nghĩa là đơn đặt hàng trực tuyến do Người Mua đặt hàng qua Cửa Hàng Trực Tuyến Lush cho các Sản Phẩm phù hợp với các Điều Kiện này.

Các Bên được định nghĩa là chúng tôi và Người Mua. Một Bên được định nghĩa là bất kỳ một trong số họ.

Công Ty Xử Lý Thanh Toán được định nghĩa là đơn vị xử lý thẻ hoặc thanh toán hiện hành cho phương thức Thanh Toán Trực Tuyến có liên quan.

Sản Phẩm được định nghĩa là Sản Phẩm Lush hoặc Sản Phẩm của Bên Thứ Ba được liệt kê tại Cửa Hàng Trực Tuyến mà chúng tôi đề nghị đặt hàng theo các Điều Kiện này.

Sản Phẩm Thay Thế được định nghĩa tại Điều 6.4.

Sản Phẩm Của Bên Thứ Ba được định nghĩa là Sản Phẩm không phải Sản Phẩm Lush mà chúng tôi đề nghị đặt hàng theo các Điều Kiện này.

Các từ sử dụng số ít hoặc số nhiều cũng bao gồm số nhiều hoặc số ít.

Mọi tham chiếu đến "người" hoặc "tổ chức" bao gồm tham chiếu đến cá nhân, chủ sở hữu duy nhất, hội, hiệp hội chưa hợp nhất và công ty.

Bất kỳ tham chiếu nào đến một "Điều" đều là một điều khoản của các Điều kiện này.

Các tiêu đề trong các Điều Kiện này chỉ được chèn vào để thuận tiện và sẽ bị bỏ qua khi hiểu các Điều Kiện này.

Tham chiếu đến từ "bao gồm" sẽ không được hiểu là có bất kỳ tác động hạn chế nào.

ỨNG DỤNG VÀ ẢNH HƯỞNG

Các Điều kiện này sẽ chi phối việc bán Sản Phẩm được chúng tôi liệt kê trên Cửa Hàng Trực Tuyến cho Người Mua, trừ khi Người Mua đã ký một thỏa thuận mua hàng riêng biệt với Maison hoặc We are Lush Retail Ltd. hoặc các chi nhánh của nó, trong trường hợp đó, các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận riêng sẽ chi phối.

Bằng cách đặt mua Sản Phẩm hoặc chấp nhận giao Sản Phẩm được mô tả trên hóa đơn, Người Mua đồng ý bị ràng buộc và được coi là đã chấp nhận các Điều Kiện này.

ĐƠN ĐẶT HÀNG, GIÁ, VÀ THANH TOÁN

Chúng tôi sẽ xử lý các Đơn Đặt Hàng chỉ giao trong phạm vi Việt Nam.

Người Mua phải cho biết Sản Phẩm họ muốn đặt hàng và số lượng yêu cầu, với mức giá và đơn vị tiền tệ do chúng tôi chỉ định tại Cửa Hàng Trực Tuyến. Điều này có thể được thực hiện bằng cách đặt hàng trên biểu mẫu trực tuyến được chỉ định tại Cửa Hàng Trực Tuyến và cung cấp cho chúng tôi tất cả thông tin cần thiết theo yêu cầu của chúng tôi tại Cửa Hàng Trực Tuyến.

Tất cả các Đơn Đặt Hàng do Người Mua thực hiện cho một hoặc nhiều Sản Phẩm sẽ được coi là đề nghị do Người Mua đưa ra để mua (các) Sản Phẩm đó theo các điều khoản của Điều Kiện này và đối với các Sản Phẩm và số lượng đã chọn được nêu trong Đơn Đặt Hàng. Tất cả các Đơn Đặt Hàng sẽ được chúng tôi chấp nhận.

Lush có thể chấp nhận Đơn Đặt Hàng bằng phương thức:

Liên hệ với Người Mua qua điện thoại, email hoặc các phương thức liên lạc khác trong một thời gian hợp lý sau khi Người Mua đã thực hiện Đơn Đặt Hàng, để:

Chấp nhận và xác nhận giá cả, số lượng và ngày giờ giao hàng của (các) Sản Phẩm do Người Mua đặt hàng; hoặc

Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng vượt quá số lượng hoặc giá trị nhất định, yêu cầu Người Mua gửi mẫu đơn đặt hàng mua số lượng lớn bằng văn bản để chúng tôi chấp nhận bằng văn.

Giao (các) Sản Phẩm đã đặt hàng cho Người Mua.

Khi được chấp nhận như vậy, một Hợp Đồng ràng buộc sẽ được hình thành dựa trên các điều khoản được nêu trong các Điều Kiện này, các điều khoản đã được chấp nhận của Đơn Đặt Hàng (không bao gồm bất kỳ điều khoản nào không được chúng tôi chấp nhận) và các điều khoản và điều kiện khác mà chúng tôi có thể áp đặt như một điều kiện chấp nhận nó. Để tránh nghi ngờ, sẽ không có Hợp đồng nào có hiệu lực trừ khi và cho đến khi Đơn Đặt Hàng được chúng tôi chấp nhận theo cách thức nêu tại Điều 3.4. Việc xử lý hoặc chấp nhận Thanh Toán Trực Tuyến cho một Đơn Đặt Hàng tự nó không cấu thành việc chúng tôi chấp nhận Đơn Đặt Hàng, miễn là khi Đơn Đặt Hàng bị chúng tôi từ chối, bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện cho Đơn Đặt Hàng đó sẽ được chúng tôi hoàn lại hoặc giao một phiếu đổi hàng trực tuyến cho Người Mua.

Chúng tôi sẽ có quyền:

Từ chối chấp nhận hoặc từ chối toàn bộ hoặc một phần Đơn Đặt Hàng của Người Mua mà không chỉ ra bất kỳ lý do nào; hoặc

Hoãn việc giao toàn bộ hoặc một phần bất kỳ Đơn Đặt Hàng nào do Sản Phẩm không có sẵn, mức tồn kho thấp hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót nào về giá cả hoặc đặc điểm kỹ thuật của Sản Phẩm được Người Mua đặt hàng mà có thể hiển thị tại Cửa Hàng Trực Tuyến. Giá mà Người Mua phải trả cho tất cả Sản Phẩm sẽ là giá bán hiện tại của chúng tôi vào ngày chúng tôi chấp nhận Đơn Đặt Hàng, giá này có thể được phản ánh chính xác hoặc không chính xác tại Cửa Hàng Trực Tuyến.

Không có khuyến mãi, ưu đãi, phiếu thưởng hoặc phiếu đổi hàng trực tuyến nào có thể được áp dụng trở về trước cho bất kỳ Đơn Đặt Hàng nào được thực hiện thường xuyên theo thỏa thuận (a standing order) hoặc đã đặt trước đó. Bất kỳ chương trình khuyến mãi, ưu đãi, phiếu thưởng hoặc phiếu đổi hàng trực tuyến nào hiện hành phải được nêu rõ trước khi thanh toán vì chúng không thể được yêu cầu hoặc áp dụng sau khi Đơn Đặt Hàng đã được thực hiện. Không có khuyến mãi, ưu đãi, phiếu thưởng hoặc phiếu đổi hàng nào có thể được quy đổi thành tiền mặt.

Trừ khi được chúng tôi đồng ý khác bằng văn bản, việc thanh toán cho Sản Phẩm sẽ được Người Mua thực hiện đầy đủ bằng Thanh Toán Trực Tuyến hợp lệ trước khi giao Sản Phẩm thực tế.

Người Mua đảm bảo và đồng ý rằng Người Mua đang đặt Sản Phẩm chỉ để sử dụng cho cá nhân và không phải để bán lại, phân phối hoặc xuất khẩu. Người Mua sẽ bồi thường cho chúng tôi và giữ chúng tôi vô hại đối với tất cả các mất mát, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và chi phí phát sinh từ bất kỳ hành vi vi phạm Điều 3.9 này.

Đối với giao hàng tiêu chuẩn, chuyển phát nhanh và giao hàng trong ngày, Người Mua sẽ chịu mọi chi phí vận chuyển và xếp dỡ.

Tất cả các Thanh Toán Trực Tuyến đều phải được xử lý bởi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi, sự chấp thuận của Công Ty Xử lý Thanh Toán và ngân hàng phát hành có liên quan. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào nếu nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, Công Ty Xử lý Thanh Toán hoặc ngân hàng phát hành từ chối xử lý hoặc chấp nhận bất kỳ chi tiết Thanh Toán Trực Tuyến nào vì bất kỳ lý do gì.

Người Mua đồng ý gửi cho chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi, Thanh Toán Trực Tuyến hoặc thông tin thẻ và thông tin cá nhân và thông tin giao hàng khác có thể được chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi yêu cầu hợp lý để xử lý Đơn Đặt Hàng, thanh toán Đơn Đặt Hàng và sắp xếp để giao hàng và lập hóa đơn. Tất cả thông tin được gửi sẽ tuân theo Chính Sách Bảo Mật trên Trang. Chúng tôi sẽ yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi giữ bí mật thông tin đó và không được sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện dịch vụ của họ. Người Mua đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi tiết lộ trái phép thông tin đó.

Chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp xử lý hợp pháp của mình nếu có tranh chấp hoặc vấn đề phát sinh đối với Thanh Toán Trực Tuyến hoặc nếu chúng tôi không nhận được thanh toán đầy đủ cho Đơn Đặt Hàng. Đặc biệt, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ biện pháp xử lý nào khác, nếu Công Ty Xử lý Thanh Toán hoặc ngân hàng phát hành từ chối hoặc đảo ngược thanh toán cho Đơn Đặt Hàng, chúng tôi có thể tùy ý:

Hủy bỏ Đơn Đặt Hàng và/hoặc

Từ chối chấp nhận các Đơn Đặt Hàng trong tương lai từ Người Mua.

SẢN PHẨM CÓ SẴN VÀ MÔ TẢ

Các Sản Phẩm hiển thị trên Cửa Hàng Trực Tuyến tùy thuộc vào tình trạng sẵn có. Sản Phẩm cũng có thể có sẵn trong một số cửa hàng mang thương hiệu Lush được chọn trên toàn thế giới trong thời gian còn hàng. Trong một số trường hợp, Sản Phẩm được bày bán trên Cửa Hàng Trực Tuyến có thể không có sẵn trong các cửa hàng mang thương hiệu Lush hoặc ngược lại.

Lush đã cố gắng nỗ lực để hiển thị và mô tả chính xác nhất có thể về màu sắc, kích cỡ, kích thước, thông tin và các thuộc tính khác của Sản Phẩm (“Thuộc Tính”). Tuy nhiên, do những hạn chế cố hữu của màn hình điện tử và đặc tính của một số vật liệu nhất định, các Thuộc Tính thực tế của từng Sản Phẩm có thể khác nhau. Các dấu vết không đáng kể và các biến thể về màu sắc / chữ in không được xem là khuyết tật hoặc làm cho Sản Phẩm không tuân thủ mà là các đặc tính vốn có của Sản Phẩm. Tất cả các thuộc tính được cung cấp trên Cửa Hàng Trực Tuyến chỉ mang tính tương đối.

QUYỀN SỞ HỮU VÀ RỦI RO

Rủi ro đối với Sản Phẩm sẽ chuyển cho Người Mua khi chúng tôi giao Sản Phẩm cho đơn vị vận chuyển.

Quyền sở hữu đối với Sản Phẩm sẽ không được chuyển cho Người Mua cho đến khi chúng tôi nhận được khoản thanh toán đầy đủ và cuối cùng cho Sản Phẩm và giao Sản Phẩm cho Người Mua.

GIAO HÀNG VÀ HỦY ĐƠN ĐẶT HÀNG

Người Mua sẽ chỉ định trong Đơn Đặt Hàng tùy chọn giao hàng ưu tiên của Người Mua hoặc nếu có, tùy chọn thu tiền và nơi tùy chọn giao hàng được chọn, địa chỉ giao Sản Phẩm.

Luôn tuân theo sự chấp nhận Đơn Đặt Hàng của Lush và tuân theo Điều 3.1

Nơi tùy chọn giao hàng được chọn:

Chúng tôi sẽ giao Sản Phẩm đến địa điểm giao hàng theo yêu cầu của Người Mua và được chúng tôi đồng ý. Nếu không có người ở địa chỉ giao hàng để nhận Sản Phẩm, nhân viên giao hàng sẽ để lại thẻ "không thể giao hàng" tại địa chỉ đó và Người Mua phải làm theo hướng dẫn trên thẻ đó để được giao Sản Phẩm.

Người Mua sẽ chịu và thanh toán cho chúng tôi:

Chi Phí Giao HàngGửi Hàng;

Chi phí giao hàng, tái giao hàng, vận chuyển, trả lại, chuyển tiếp, tái vận chuyển và chi phí hành chính, thuế, phí lưu kho và tiêu hủy và chi phí đối với bất kỳ (các) Sản Phẩm nào bị Người Mua từ chối nếu sự từ chối không được thực hiện theo quyền rõ ràng của Người Mua theo các Điều Kiện này hoặc khi bất kỳ giao hàng nào cho Người mua không thành công vì bất kỳ lý do gì.

Vui lòng đọc Điều Khoản Giao Hàng mới nhất của chúng tôi về việc giao hàng trong nước và quốc tế, áp dụng cho Hợp Đồng.

Nếu tùy chọn được cung cấp bởi chúng tôi và Người Mua chọn tự lấy Sản Phẩm, Người Mua sẽ lấy Sản Phẩm tại một địa chỉ do chúng tôi chỉ định.

Chúng tôi không thể vận chuyển đến bất kỳ Hộp Thư Bưu Điện, khu vực quân đội, khu vực hoặc địa điểm được bảo vệ nào. Người mua hoặc người nhận Sản Phẩm chịu các khoản phí vận chuyển và các khoản phí khác cho sự cố gắng giao hàng thất bại đến các khu vực hạn chế.

Người Mua có thể phải trả một khoản phí quản lý cho bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ giao hàng cho mỗi Đơn Đặt Hàng.

Người mua hiểu rằng công ty chuyển phát nhanh hoặc cơ quan hải quan có thể tùy ý mở và kiểm tra nội dung của kiện hàng Sản Phẩm vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc này gây ra.

Tất cả các khai báo tùy chỉnh sẽ được hoàn thành bằng tiếng Việt.

Mọi chuyến hàng, ngày giao hàng hoặc ngày thu tiền do chúng tôi cung cấp chỉ là ước tính và sẽ không phải là một phần của Hợp Đồng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát, hư hỏng hoặc chi phí nào nếu do việc không đáp ứng được bất kỳ chuyến hàng, ngày giao hàng hoặc ngày thu tiền nhất định nào gây ra. Nếu Đơn Đặt Hàng của Người Mua không được giao trong một thời gian hợp lý, Người Mua nên liên hệ với chúng tôi theo thông tin:

Maison RMIC - Customer Service Dept.

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

Số 189 - 197 Đường Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1900 252 538

Email: [email protected]

Theo từng lần, chúng tôi bảo lưu quyền, mà không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc thông báo trước, thu hồi hoặc ngừng cung cấp bất kỳ hoặc tất cả Sản Phẩm từ Cửa Hàng Trực Tuyến, hoặc để:

Thay đổi giá cả hoặc thông số kỹ thuật của bất kỳ Sản Phẩm nào; hoặc

Cung cấp một Sản Phẩm tương tự như Sản Phẩm đã đặt hàng với những khác biệt nhỏ, (mỗi một "Sản Phẩm Thay Thế"). Người Mua sẽ được coi là đã chấp nhận những thay đổi và khác biệt đó nếu Người Mua chấp nhận giao Sản Phẩm Thay Thế.

Người Mua có thể hủy Đơn Đặt Hàng trước khi Người Mua thanh toán cho Sản Phẩm, miễn là:

Người Mua ngay lập tức liên hệ để yêu cầu chúng tôi hủy đơn hàng

Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của Người Mua, nếu Đơn Đặt Hàng chưa được xử lý

Người Mua sẽ thanh toán mọi khoản phí hủy bỏ do chúng tôi áp đặt

Nếu một Đơn Đặt Hàng đã được xử lý, sẽ không được phép hủy hoặc hoàn tiền.

Người Mua thừa nhận rằng trách nhiệm của chúng tôi trong việc giao Sản Phẩm cho Người Mua theo Hợp Đồng tùy thuộc vào tính sẵn có của Sản Phẩm. Người Mua cũng thừa nhận rằng chúng tôi giữ toàn quyền quyết định đối với thứ tự ưu tiên mà bất kỳ Sản Phẩm nào được giao cho khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi có thể giao Sản Phẩm trong một Đơn Đặt Hàng theo từng đợt, miễn là việc thanh toán đầy đủ cho toàn bộ Đơn Đặt Hàng phải được thực hiện vào hoặc trước khi giao đợt đầu tiên.

Chúng tôi bảo lưu quyền chỉ giao một phần Đơn Đặt Hàng. Nếu chỉ một phần của Đơn Đặt Hàng có thể được vận chuyển, chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để liên hệ với Người Mua để chọn sản phẩm thay thế. Nếu không liên lạc được với Người Mua, chúng tôi sẽ từ chối toàn bộ Đơn Đặt Hàng.

CHẤP NHẬN SẢN PHẨM

Trừ khi Người Mua thông báo ngược lại cho chúng tôi bằng văn bản trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày nhận sản phẩm, sản phẩm sẽ được coi là đã được Người Mua chấp nhận là ở tình trạng tốt và phù hợp với Hợp Đồng.

Sản Phẩm chỉ đủ điều kiện để thay thế nếu khi giao hàng:

Sản Phẩm bị hư hại

Sản Phẩm được cung cấp khác biệt đáng kể so với Sản Phẩm được chỉ định trong Đơn Đặt Hàng,

(Sản phẩm đó là "Sản Phẩm Bị Lỗi").

Nếu chúng tôi xem xét Sản Phẩm là Sản Phẩm Bị Lỗi, thủ tục đổi trả được nêu trong Chính Sách của chúng tôi sẽ được áp dụng. Người Mua phải xuất trình hóa đơn thuế cùng với Sản Phẩm bị lỗi trong điều kiện giao hàng và đóng gói ban đầu.

Chúng tôi có quyền từ chối trả lại hoặc thay thế Sản Phẩm Bị Lỗi nếu

Người Mua không thể xuất trình chi tiết Sản Phẩm hoặc hóa đơn thuế

Sản Phẩm Bị Lỗi là Sản Phẩm Của Bên Thứ Ba và chúng tôi không được nhà cung cấp ủy quyền xử lý việc trả lại hoặc thay thế

Sản phẩm bị hư/lỗi là do kết quả của:

Bất thường, thiệt hại, hoặc hư hỏng ngẫu nhiên do Người Mua sử dụng hoặc hao mòn.

Vết nứt do tai nạn, trầy xước hoặc hư hỏng nhỏ;

Người Mua sử dụng không đúng cách hoặc bảo quản không tốt;

Sửa đổi Sản Phẩm không được chúng tôi cho phép;

Phá hủy vật lý, điện, môi trường bất thường hoặc không được khuyến nghị bởi Người Mua;

Sản Phẩm được sử dụng bởi một người không phải là Người Mua; hoặc

Người Mua không tuân theo các Điều Kiện này.

Vui lòng xem Chính Sách Trả Hàng của chúng tôi để biết các điều khoản bổ sung quy định việc trả lại Sản Phẩm.

KIỂM SOÁT VÀ HẠN CHẾ

Một số vùng lãnh thổ áp đặt các yêu cầu và hạn chế về kiểm duyệt, hải quan, nhập khẩu, xuất khẩu và/hoặc các quy định khác đối với Sản Phẩm. Người Mua phải chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả các Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đang và sẽ tuân thủ các yêu cầu đó với chi phí riêng của mình. Nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực thương mại hợp lý để cố gắng giao Đơn Đặt Hàng cho Người Mua bằng cách cung cấp các tài liệu hỗ trợ cho các cơ quan có liên quan. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trường hợp không giao hàng hoặc giao hàng chậm trễ bất kỳ Sản Phẩm nào không đáp ứng các yêu cầu đó hoặc bị bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào ngăn chặn.

Người Mua sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả (i) phí vận chuyển cho cả việc giao hàng và trả lại Đơn Đặt Hàng, (ii) phí, thuế hoặc khoản phạt do các cơ quan có thẩm quyền áp dụng đối với chúng tôi tại địa điểm giao hàng hoặc địa điểm vận chuyển, (iii) phí quản lý hợp lý cho tất cả các Đơn Đặt Hàng không thể giao do bất kỳ yêu cầu quy định nào và các hạn chế đối với Sản Phẩm không được đáp ứng sau những nỗ lực thương mại hợp lý của chúng tôi.

KHÔNG BẢO ĐẢM

Chúng tôi không bảo đảm đối với bất kỳ Sản Phẩm Lush nào, được thể hiện hay ngụ ý, bao gồm mọi bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, chất lượng, tuân thủ mô tả và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Trách nhiệm duy nhất của chúng tôi đối với bất kỳ lỗi nào trong bất kỳ Sản Phẩm Lush nào được quy định trong Điều 7.

Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Sản Phẩm Của Bên Thứ Ba nào và tất cả các bảo đảm được thể hiện hoặc ngụ ý đối với Sản Phẩm Của Bên Thứ Ba, bao gồm bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về khả năng bán được, chất lượng, tuân thủ mô tả và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, do đó bị loại trừ. Sản Phẩm Của Bên Thứ Ba bao gồm phần mềm, phần cứng, thiết bị ngoại vi và phụ kiện được bảo đảm (nếu có) chỉ do nhà sản xuất, người cấp phép hoặc nhà xuất bản ban đầu cung cấp.

MIỄN TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Người Mua hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp, riêng biệt, là hậu quả, kiểu mẫu hoặc trừng phạt nào đối với bất kỳ hành vi vi phạm các Điều Kiện này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất lợi nhuận, tổn thất kinh doanh hoặc thiện chí, mất quyền sử dụng hoặc bất kỳ khiếu nại nào của bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra mất mát hoặc hư hỏng đó.

Nếu bất kỳ dịch vụ nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cài đặt bất kỳ Sản Phẩm nào) được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động, sự bỏ qua, thiếu sót hoặc cố ý nào của bên thứ ba đó, bất kể bên thứ ba đó có được ủy quyền bởi chúng tôi.

Toàn bộ trách nhiệm của chúng tôi đối với Người Mua đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại cho dù của Người Mua hay của bất kỳ người nào khác và bất kỳ phát sinh nào liên quan đến hoặc phát sinh từ việc bán, cung cấp, giao sở hữu, thay thế hoặc sử dụng Sản Phẩm hoặc do vi phạm Hợp đồng và/hoặc các Điều Kiện này của chúng tôi trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không vượt quá giá của Sản Phẩm làm phát sinh các yêu cầu đó.

Không có nội dung nào trong các Điều Kiện này sẽ hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của Lush gây ra.

BẤT KHẢ KHÁNG

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc bị coi là vi phạm Hợp đồng và/hoặc các Điều kiện này bởi lý do không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Hợp đồng và/hoặc các Điều kiện này trong bất kỳ khoảng thời gian nào mà việc thực hiện bị trì hoãn bởi Sự kiện Bất Khả Kháng.

Chúng tôi sẽ thông báo cho Người Mua về bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào phát sinh do bất kỳ Sự kiện Bất Khả Kháng nào và cung cấp ngày giao hàng sửa đổi sớm nhất có thể. Bên Mua không được chấm dứt Hợp Đồng vì bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào như vậy.

Trong trường hợp bất kỳ Sự kiện Bất Khả Kháng nào dẫn đến việc thiếu Sản Phẩm, chúng tôi sẽ có quyền phân bổ kho Sản Phẩm sẵn có giữa các khách hàng của mình theo cách mà chúng tôi có thể coi là công bằng và có thể giao một phần bất kỳ Sản Phẩm nào cho Người Mua.

SỬA ĐỔI

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều Kiện này mà không cần thông báo trước bằng văn bản, theo quyết định riêng của chúng tôi, bằng cách đăng một bản sao của các Điều Kiện đã sửa đổi tại Cửa Hàng Trực Tuyến.

Mọi nỗ lực sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các Điều Kiện này của Người Mua sẽ vô hiệu, trừ khi được chúng tôi đồng ý rõ ràng bằng văn bản.

CHUYỂN NHƯỢNG

Người Mua không được chuyển giao hoặc chuyển nhượng Hợp Đồng hoặc bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào theo hợp đồng này, cho dù toàn bộ hoặc một phần mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Bất kỳ sự chuyển nhượng trái phép nào như vậy sẽ được coi là vô hiệu.

KHÔNG TỪ BỎ

Không có sự thất bại nào của chúng tôi trong việc thực hiện, và không có sự chậm trễ nào trong việc thực hiện, bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo Hợp Đồng sẽ được coi là sự từ bỏ quyền đó. Cũng như không có bất kỳ việc thực hiện đơn lẻ hoặc một phần nào của bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào ngăn cản bất kỳ việc thực hiện nào khác hoặc tiếp tục thực hiện quyền hoặc biện pháp khắc phục hậu quả khác hoặc việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác.

Bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong Đơn Đặt Hàng của Người Mua không phù hợp với hoặc bổ sung vào các Điều Kiện này sẽ không được áp dụng hoặc ràng buộc đối với chúng tôi, trừ khi có thỏa thuận khác trong thỏa thuận bằng văn bản do Người Mua và chúng tôi ký kết. Bất kỳ sự không phản đối nào của chúng tôi sẽ không được coi là sự từ bỏ các Điều Kiện này.

BẤT HỢP PHÁP

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều Kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành toàn bộ hoặc một phần, hiệu lực của các điều khoản khác trong các Điều Kiện này và phần còn lại của các điều khoản được đề cập sẽ không bị ảnh hưởng theo đó.

QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA

Một cá nhân hoặc pháp nhân không phải là một Bên của Hợp Đồng sẽ không có quyền thực thi bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng, bất kể người đó hoặc pháp nhân đó đã được xác định bằng tên, là thành viên của một nhóm hay đáp ứng một mô tả cụ thể. Để làm rõ, không điều gì trong Điều Khoản này sẽ ảnh hưởng đến quyền của bất kỳ người nào được cho phép chuyển nhượng Hợp Đồng.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ THẨM QUYỀN

Các Điều Kiện này được hiểu và điều chỉnh của luật pháp Việt Nam.

Các Bên tuân theo thẩm quyền độc quyền của Tòa án Việt Nam.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI ĐƠN ĐẶT HÀNG SỐ LƯỢNG LỚN

Định nghĩa được sử dụng: "Đơn Đặt Hàng Số Lượng Lớn" có nghĩa là các đơn đặt hàng được đặt trên Trang có tổng số lượng từ 10 mặt hàng trở lên hoặc tổng hợp.

Khách hàng sẽ không quảng cáo bất kỳ mối quan hệ hoặc liên kết nào với Lush. Việc chúng tôi thực hiện Đơn Đặt Hàng Số Lượng Lớn không cấp cho bạn bất kỳ "quyền phân phối", "bên mua được ủy quyền" hoặc bất kỳ trạng thái tương tự nào với Lush.

Lush có quyền giới hạn số lượng Sản Phẩm được bán và có thể ngừng nhận đơn đặt hàng cho bất kỳ Sản Phẩm nào vào bất kỳ lúc nào. Lush có quyền chấp nhận hoặc từ chối các Đơn Đặt Hàng Số Lượng Lớn trong bất kỳ sự kết hợp hoặc (các) lựa chọn nào mà Lush xác định là vì lợi ích tốt nhất của mình. Lush bảo lưu quyền xử lý một phần Đơn Đặt Hàng Số Lượng Lớn và hoàn lại tiền hoặc từ chối toàn bộ Đơn Đặt Hàng Số Lượng Lớn.

Các cửa hàng bán lẻ Lush và Trang là các kênh chính thức để bán Sản Phẩm. Lush sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Sản Phẩm nào được bán bởi người bán lại trái phép. Vui lòng tham khảo Công Cụ Định Vị Cửa Hàng để biết toàn bộ danh sách cửa hàng của chúng tôi.